A janë studentët konsumatorë të univerziteteve

Po. Anash aspektit financiar, studentët janë konsumatorë të univerziteteve sepse konsumojnë diturinë që ofrojnë ato. Edhepse në shikim të parë ky është një konsum abstrakt, prapëseprapë i referohemi asaj se çdo gjë që bëjmë në fakt ne konsumojmë diçka. Konsumojmë kohën e mbetur nga jeta jonë, konsumojmë ajrin, konsumojmë divanin ku jemi shtrirë apo këpucët duke ecur.

Marrëdhënia midis studentëve dhe universiteteve është komplekse dhe mund të shihet nga këndvështrime të ndryshme. Ndërsa studentëve mund t’u referohemi si klientë, ja disa pikëpamje për ta kuptuar këtë tezë:

Tarifat: Nga pikëpamja financiare, studentët paguajnë tarifat e shkollimit dhe në këmbim presin shërbime të caktuara dhe përvoja arsimore. Në këtë kuptim, ata mund të shihen si klientë që blejnë një produkt edukativ.

Perspektiva e institucionit arsimor: Universitetet, e edhe ato private që i kemi plot në vendin tonë, shpesh e shohin veten si ofrues të arsimit dhe njohurive në vend të bizneseve që u shërbejnë klientëve. Ata i japin përparësi përsosmërisë akademike, kërkimit dhe zhvillimit holistik të studentëve, duke vënë theksin në procesin arsimor dhe jo në marrëdhënien klient-ofrues.

Pritjet e studentëve: Studentët kanë pritshmëri dhe nevoja kur bëhet fjalë për përvojën e tyre arsimore. Ata kërkojnë mësimdhënie cilësore, qasje në burime akademike, shërbime mbështetëse dhe një mjedis të mirëfilltë mësimi. Në këtë kuptim, studentët shfaqin karakteristika të ngjashme sikurse klientët.

Partneriteti Student-Univerzitet: Marrëdhënia midis studentëve dhe universiteteve duhet parë si një partneritet dhe jo si një dinamikë klient-ofrues. Studentët angazhohen në mënyrë aktive në edukimin e tyre, bashkëpunojnë me fakultetin dhe kontribuojnë në komunitetin akademik. Univerzitetet, nga ana tjetër, ofrojnë udhëzime, mentorim dhe mundësi për zhvillim të karrierës.

Perceptimi i studentëve si klientë të universiteteve mund të ndryshojë në varësi të kontekstit dhe këndvështrimit. Ndërsa studentët investojnë në arsimimin e tyre dhe kanë pritshmëri, univerzitetet kanë objektiva më të gjera që shkojnë përtej kënaqësisë së klientëve të zakonshëm. Fokusi është në përvetësimin e njohurive, rritjen personale dhe përgatitjen e studentëve për karrierën e ardhshme dhe kontributin në shoqëri.