Lista e industrive në Linkedin

Lista e plotë e industrive në Linkedin

Teksa po hulumtoja industritë prezente në regjistrin e Linkedin për një fushatë marketingu të një biznesi, hasa në vështirësi për të gjetur industrinë specifike që më nevojitej.

Duke shfrytëzuar API të platformës së vet Linkedin, arrita të nxjerr të gjitha industritë që i kanë në regjistër, dhe i vendosa në një Excel file të cilin mund ta shkarkoni nga më poshtë.

Secila industri përmban këto atribute:

  • ID e industrisë
  • Industria e nivelit të lartë
  • Kategoria e nivelit 4
  • Kategoria e nivelit 3
  • Kategoria e nivelit 2
  • Kategoria e nivelit 1
  • Industria më e përafërt
  • Përshkrim i industrisë

Kjo listë e plotë të industrive të LinkedIn me të gjitha këto atribute mund të ofrojë disa përfitime, veçanërisht për bizneset, studiuesit, marketerët dhe profesionistët që kërkojnë të kuptojnë tendencat e industrisë, të synojnë audienca specifike ose të përshtatin strategjitë e tyre.

Ja disa mënyra se si mund të përfitoni nga kjo listë:

Hulumtimi i tregut: Mund të kryeni kërkime të thelluara të tregut duke analizuar tendencat e industrisë, duke identifikuar sektorët në zhvillim dhe duke kuptuar marrëdhëniet midis segmenteve të ndryshme të industrisë.

Marketingu i targetuar: Me kategorizimin e detajuar të industrisë, mund të përmirësoni strategjitë dhe fushatat tuaja të marketingut për të synuar industri specifike në mënyrë më efektive. Kjo mundëson shpërndarje më të mirë të burimeve dhe norma më të larta konvertimi.

Analiza e konkurrencës: Mund të përdorni të dhënat e industrisë për të kryer analiza konkurruese, duke kuptuar se si janë pozicionuar konkurrentët tuaj brenda industrive të tyre përkatëse dhe duke identifikuar boshllëqet ose mundësitë për biznesin tuaj.

Zhvillimi i biznesit: Për të pasur një kuptim të qartë të fushës më të gjerë të industrisë kjo listë mund të ndihmojë në identifikimin e partnerëve, furnitorëve ose klientëve të mundshëm brenda industrive specifike, duke lehtësuar përpjekjet për zhvillimin e biznesit.

Rekrutimi i talenteve: Për profesionistët dhe rekrutuesit e burimeve njerëzore, njohja e klasifikimeve të industrisë mund të ndihmojë në përvetësimin e talenteve duke kuptuar grupet e aftësive dhe ekspertizën e kërkuar brenda industrive të ndryshme.

Planifikimi Strategjik: Bizneset mund të përdorin të dhënat e industrisë për të informuar proceset e planifikimit strategjik, duke përfshirë zgjerimin në tregje të reja, diversifikimin e ofertave të produkteve ose partneritetet strategjike.

Analiza e investimeve: Investitorët dhe analistët financiarë mund të përdorin të dhënat e industrisë për të vlerësuar performancën dhe potencialin e rritjes së sektorëve të ndryshëm, duke informuar vendimet e investimeve dhe strategjitë e menaxhimit të portofolit.

Edukimi dhe trajnimi: Edukatorët dhe trajnerët mund të përdorin klasifikimet e industrisë për të hartuar kurrikulë ose programe trajnimi të përshtatura për industri specifike, duke siguruar që studentët ose punonjësit të fitojnë aftësi dhe njohuri përkatëse.

Politika dhe rregullativat ligjore: Agjencitë qeveritare dhe politikëbërësit mund të përdorin të dhënat e industrisë për të informuar vendimet e politikave, për të monitoruar rregulloret specifike të industrisë dhe për të vlerësuar ndikimin ekonomik të sektorëve të ndryshëm.

Rrjetëzimi dhe bashkëpunimi: Profesionistët mund të përdorin kategorizimet e industrisë për të identifikuar mundësitë përkatëse të rrjetëzimit, për t’u bashkuar me grupe ose forume specifike të industrisë dhe për të bashkëpunuar me kolegët brenda fushave të tyre përkatëse.