Category: Biznes

Biznesi përfshin aktivitetet dhe proceset e përfshira në prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e mallrave ose shërbimeve. Ajo drejtohet nga qëllimi për të gjeneruar fitime duke krijuar vlerë për klientët dhe duke kontribuar në zhvillimin ekonomik.